คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

สินเชื่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO OPERATIVES

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิน กรุงเทพมหานคร 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... ธกส. สาขาหรือหน่วยอำเภอใกล้บ้านท่าน

หรือศูนย์บริการลูกค้า โทร 0-2280-0180 หรือ Call Center 0-2555-0555

www.baac.or.th

 

1. สินเชื่อเพื่อการเกษตร

2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้

3. สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร

5. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน

6. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.)

7. สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

8. โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ

9. โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย

10. สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

11. โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง

12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

13. โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น

14. โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป

15. สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

16. สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

17. สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1. สินเชื่อเพื่อการเกษตร

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นเกษตรกร

2. ต้องบรรลุนิติภาวะ

3. มีสัญชาติไทย

4. มีความชำนาญหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านเกษตรกร

5. โดยปกติเป็นผู้ก่อให้เกิดผลิตผลการเกษตรเพื่อขายหรือมีรายได้ในปีหนึ่งๆเป็นมูลค่าพอสมควร

6. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

7. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตที่ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าประจำสาขาของธนาคารมาก่อน

 

คุณสมบัติของลูกค้า

กลุ่มลูกค้า หมายถึงกลุ่มของเกษตรกรผู้ซึ่งขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคาร รู้งานการเกษตรกรของกันและกันเป็นอย่างดี ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันรู้จักคุ้นเคยกัน จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือฟื้นฟูในการประกอบอาชีพการเกษตรและนอกภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิต

2. เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือฟื้นฟูในการประกอบอาชีพการเกษตรและนอกภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิต

3. เพื่อรอขายผลิตผลการเกษตร

4. เพื่อชำระหนี้สินภายนอก

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR+ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ไม่เกิน 15 ล้านบาท

 

กำหนดชำระคืน

1. เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกษตรไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

2. เงินกู้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินการเกษตรไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

3. เงินกู้เพื่อรอขายผลิตผลทางการเกษตรไม่เกิน 6 เดือน

4. เงินกู้เพื่อชำระหนี้สินหรือไถ่ถอนหรือรับโอนคืนที่ดินการเกษตรไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี

5. เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร

- 1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 12 ปี

- 2) เพื่อเป็นค่าลงทุนในสินทรัพย์ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

 

วัตถุประสงค์

1. ค่าศึกษา อบรมสัมนา ดูงานหรือฝึกงาน ได้แก่ ค่าบำรุง ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม

2. ค่าอุปกรณ์และค่าครองชีพ ในการศึกษาอบรมสัมนาดูงานหรือฝึกงาน

 

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ไม่เกินอัตราที่แหล่งให้ความรู้กำหนดและไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง

 

กำหนดชำระคืน

1. รายได้คงเหลือสุทธิเพียงพอชำระภายในรอบปีการผลิต กำหนดชำระภายใน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน

2. รายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอชำระภายในรอบปีการผลิต กำหนดชำระภายใน 15 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

3. สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนรักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เกษตรกรที่ธนาคารรับขึ้นทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว

 

วัตถุประสงค์

1. ค่าจัดทำหลักประกันสุขภาพ

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันโรค

3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ธนาคารให้กู้เฉพาะค่าใช้จ่ายนอกเหนือความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพ

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR+ ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจำเป็น

2. เพื่อเป็นค่าลงทุนวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจำเป็น

 

กำหนดชำระคืน

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12-18 เดือน

2. เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายใน 15 ปี

 

หลักประกัน

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุน

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เกษตรกรลูกค้าตั้งแต่ระดับชั้นดีมีประวัติชำระคืนตรงตามกำหนดอย่างน้อย 1 ปีบัญชี

 

วัตถุประสงค์

1. ซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

2. ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3. ซื้อที่อยู่อาศัย

4. สร้าง ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR+ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เท่าของรายได้สุทธิของครอบครัวในแต่ละปีหรือไม่เกิน 30 เท่าของรายได้ประจำสุทธิในแต่ละเดือนของบุคคลในครอบครัว ที่มีรายได้ประจำและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทรัพย์สิน

 

กำหนดชำระคืน

กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายใน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส. 3 น.สก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

5. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าลงทุนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือบุคคลในครอบครัวที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ที่ผ่านการจัดส่งโดยกรมการจัดหางานหรือโดยบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมการจัดหางาน

2. บุคคลทั่วไปที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ที่ผ่านการจัดส่งโดยกรมการจัดหางานหรือโดยบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมการจัดหางาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปมีโอกาสเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัว

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศและลดการเป็นหนี้นอกระบบ

 

อัตราดอกเบี้ย

1. เกษตรกร MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

2. บุคคลทั่วไป MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

1. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง สามารถกู้ได้ประมาณ ไม่เกิน 150,000 บาท

2. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง สามารถกู้ได้ประมาณ ไม่เกิน 250,000 บาท

 

กำหนดชำระคืน

การกำหนดชำระคืนไม่เกินอายุสัญญาจ้างทำงานต่างประเทศ

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

6. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.)

ประเภทเงินกู้

เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับที่ดินและการประกอบอาชีพ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

 

วัตถุประสงค์

แก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับที่ดินและการประกอบอาชีพของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

 

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท

 

กำหนดชำระคืน

ไม่เกิน 20 ปี ปลอดการชำระต้นเงินได้ไม่เกิน 5 ปีแรก

 

หลักประกันเงินกู้

จำนองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้

 

 

7. สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไปที่มีภาระหนี้สินจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นภาระหนัก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ย

1. เกษตรกร MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

2. บุคคลทั่วไป MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ไม่เกินจำนวนหนี้สินที่เกิดจากการไปทำงานต่างประเทศ

 

กำหนดชำระคืน

เพื่อชำระหนี้สินหรือไถ่ถอนหรือรับโอนคืนที่ดินการเกษตรไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

8. โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. มีสัญชาติไทย

2. บรรลุนิติภาวะ

3. มีความชำนาญหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านอาชีพอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการ

4. มีถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสาขาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5. มีรายได้ในการประกอบอาชีพในปีหนึ่งๆเป็นมูลค่าพอสมควร

6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

7. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธนาคารประจำสาขาใดๆมาก่อน

 

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าลงทุนพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยห้ามใช้เงินกู้นี้ในกิจการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจการที่มีการทำลายสภาพแวดล้อม และกิจการสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกับไนต์คลับ

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

พิจารณาตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินรายละ 25 ล้านบาท กรณีใช้หลักประกันบุคคลตามข้อ 3 รวมกับข้อ 4 กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 

กำหนดชำระคืน

1. ค่าใช้จ่ายต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันจ่ายเงินกู้ (กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน) โดยไม่มีระยะเวลาปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้

2. ค่าลงทุนชำระคืนภายใน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้เงินฝากเป็นประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

2. จำนองอสังหาริมทรัพย์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินจำนอง

3. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คน รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันกู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าตามโครงการนี้หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไปอย่างน้อย 2 คนค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

9. โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย

ประเภทเงินกู้

1. เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการเกษตร

2. เป็นค่าลงทุนในการดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการเกษตร

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลตามข้อบังคับฉับบที่ 45 ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลัก อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในกิจการประเภทรวบรวมผลผลิต ลานตาก ลานเท ท่าข้าว โรงงาน โรงสี โรงอบ ไซโล โกดัง บรรจุหีบห่อและกิจการขนส่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้อาจจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าภายในประเทศ ทั้งค้าส่งค้าปลีกผู้ค้าชายแดนและผู้ส่งออก ซึ่งผู้กู้ในโครงการนี้จะต้องไม่ได้เข้าโครงการอื่นที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้ว

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปผลผลิต ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้พืชนั้นเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ข้าวสารบรรจุถุง เป็นต้น

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อผลผลิตหรือซื้อผลพลอยได้จากการผลิต (by product) มาใช้เป็นวัตถุดิบของกิจการ เช่น ซื้อมันสำปะหลังมาผลิตแอลกอฮอล์หรือไฟฟ้า ซื้อแกลบมาทำเชื้อเพลิง เป็นต้น

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาให้สมาชิกที่มีข้อตกลงในเรื่องการรับซื้อผลผลิต

4. เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องจักร์ที่ใช้ในกิจการ เช่น เครื่องชั่ง ตวง วัด ซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ด รถขนส่ง ก่อสร้าง ไซโล เป็นต้น

 

อัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้เป็นบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทผู้กู้และตามการจัดชั้นความเสี่ยง แต่จะได้รับการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยลง 1 ชั้น (0.5%)
(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ตามความจำเป็นของโครงการและตามหลักเกณฑ์การกู้เงินปกติของธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อราย

 

กำหนดชำระคืน

1. เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันกู้

2. เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ให้ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันกู้

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 50-80 ของราคาที่ดินประเมิน

2. ใช้เงินฝากค้ำประกัน/พันธบัตร กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินฝาก

3. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนึ้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไปที่ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาว่าเหมาะสมอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้อื่น จำนองเป็นประกันโดยธนาคารผ่อนผันให้ลูกค้าใช้ที่ดินจำนองเป็นประกันได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและวงเงินจำนอง

 

 

10. สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและผู้ท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินกิจการที่ขอกู้

3. มีถิ่นที่อยู่และสถานประกอบอาชีพที่แน่นอนติดต่อได้

4. เป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานประจำหรือคู่สมรส

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและเป็นค่าลงทุนในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการและผู้ท่องเที่ยว

2. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว ต่างๆให้สมบูรณ์

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

1. ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้รายจ่าย และความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดและหลักประกัน

2. ผู้ท่องเที่ยว ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

กำหนดชำระคืน

1. ค่าใช้จ่ายต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน (ระยะเวลาผ่อนชำระ รายเดือน 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปี )

2. ค่าลงทุนชำระคืนภายใน 15 ปี กรณีพิศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว

1.) ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเองหรือของผู้อื่น

2.) เงินฝากที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส.

3.) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์กรของรัฐตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 2 คน

4.) พนักงานขององค์การเอกชนที่ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

5.) บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือในด้านฐานะและรายได้รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน หรือค้ำประกัน

 

2. สำหรับผู้ท่องเที่ยว

โอนเงินเดือนเข้าบัญชีฝากธนาคารทำหนังสือยินยอมให้ ธ.ก.ส. หักเงินจากบัญชีฝากเพื่อชำระหนี้

 

 

11. โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. มีสัญชาติไทย

2. บรรลุนิติภาวะ

3. มีความชำนาญหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านอาชีพอุตสาหกรรมพาณิชกรรมหรือบริการ

4. มีถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสาขาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5. มีรายได้ในการประกอบอาชีพในปีหนึ่งๆเป็นมูลค่าพอสมควร

6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

7. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธนาคารประจำสาขาใดๆมาก่อน

 

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยห้ามใช้เงินกู้นี้ในกิจการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจการที่มีการทำลายสภาพแวดล้อมและกิจการสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกับไนต์คลับ

 

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 10.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

พิจารณาตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินรายละ 150,000 บาท

 

กำหนดชำระคืน

1. ค่าใช้จ่ายต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันจ่ายเงินกู้ (กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน) โดยไม่มีระยะเวลาปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้

2. ค่าลงทุนชำระคืนภายใน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกัน

1. ใช้เงินฝากเป็นประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

2. จำนองอสังหาริมทรัพย์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินจำนอง

3. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้ หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คน รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้ ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไป ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาว่าเหมาะสมอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1. ต้องมีธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 3 เดือนหรือมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของต้นเงินกู้คงเป็นหนี้

2. จัดทำบัญชีครัวเรือนตามคำแนะนำของพนักงาน ธ.ก.ส.

3. จัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตลาด/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อร่วมบริหารคุณภาพหนี้

 

 

12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 1ปี/บัญชี

 

วัตถุประสงค์

1. ซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

2. ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3. ซื้อที่อยู่อาศัย

4. สร้าง ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

1. ผู้กู้และคนในครอบครัวมีรายได้เป็นประจำทุกเดือนและสามารถชำระหนี้ได้แน่นอนทุกๆเดือน กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของรายได้ประจำเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย

2. ผู้กู้และคนในครอบครัวมีรายได้ที่มิได้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆเดือน กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ทั้งนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

กำหนดชำระคืน

กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. จำนองอสังหาริมทรัพย์กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินจำนอง (ที่ตั้งโครงการจำนองด้วย)

2. ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส.เป็นประกันกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

3. ลูกค้าประจำสาขาหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

กรณีผู้กู้ขอกู้โดยมีเจตนาให้บุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองบ้าน ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กรณีผู้กู้มีเจตนากู้เพื่อตนเองโดยมีบุคคลในครอบครัวซึ่งมีรายได้อยู่อาศัยร่วมด้วย ผู้กู้ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือค้ำประกันหนี้ของผู้กู้เพิ่มอีก 1 ฉบับ

 

 

13. โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น

ประเภทเงินกู้

1. เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

2. เป็นค่าลงทุนในการดำเนินกิจการ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

- กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

- กลุ่มที่ 2 ผู้ว่างงานทั่วไป(ไม่เป็นผู้ประกันตน)และผู้ประกันตนที่ว่างงานก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

1. เพื่อการประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเดิมของครอบครัว

2. เพื่อการทำธุรกิจแฟรนไชส์

3. เพื่อการผลิตตามสัญญาจ้างทำของ

4. เพื่อการไปทำงานต่างประเทศ

5. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

6. เพื่อประกอบอาชีพการเกษตร

 

อัตราดอกเบี้ย

- กลุ่มที่ 1 ผู้ว่างงานที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมร้อยละ 6.00 ต่อปี (คงที่)

- กลุ่มที่ 2 ผู้ว่างงานทั่วไป MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

กำหนดวงเงินกู้ต่อรายตามความจำเป็น รายได้ ค่าใช้จ่ายและหลักประกัน

 

กำหนดชำระคืน

1. เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันกู้

2. เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ให้ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันกู้

ทั้งนี้กำหนดชำระคืนเงินกู้ งวดสุดท้ายไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้เงินฝากเป็นประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

2. จำนองอสังหาริมทรัพย์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินจำนอง

3. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้ หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

เงื่อนไขการกู้เงิน

- กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม

1. ต้องได้รับการรับรองสิทธิจากสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

2. ต้องผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

3. ต้องขึ้นทะเบียนคนหางานกับกรมการจัดหางาน

 

- กลุ่มที่ 2 ผู้ว่างงานทั่วไป (ไม่เป็นผู้ประกันตน)

ต้องผ่านการฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชีพหรือมีประสบการณ์ในกิจกรรมที่ขอกู้

 

 

14. โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป

ประเภทเงินกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และบุคคลในครอบครัว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรภาครัฐหรือบุคลากรขององค์กรภาคเอกชนที่มีรายได้ประจำรายเดือน สภาพการจ้างมั่นคงและมีวัตถุประสงค์จะนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้

 

ผู้ขอกู้ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

3. เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรภาครัฐหรือบุคลากรในองค์กรภาคเอกชนในท้องที่ดำเนินงานของสาขา ซึ่งตนขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. มีสัญญาจ้างงานหรือวาระการปฎิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เป้นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

6. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

8. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธนาคารประจำสาขาใดๆมาก่อน

9. มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มลูกค้าเพื่อร่วมกันค้ำประกันหนี้เงินกู้

10. จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินฝากชำระหนี้

 

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยห้ามใช้เงินกู้นี้ในกิจการที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจการที่มีการทำลายสภาพแวดล้อม และกิจการสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกับไนต์คลับ

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR+ ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

พิจารณาตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้เงินกู้รายได้ค่าใช้จ่า ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินรายละ 25,000,000 บาท กรณีใช้หลักประกันบุคคลตามข้อ 7 (3) รวมกับข้อ 7 (4) กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 

กำหนดชำระคืน

1. ค่าใช้จ่ายต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน (กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับจากวันจ่ายเงินกู้ โดยไม่มีระยะเวลาปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้

2. ค่าลงทุนต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. ใช้เงินฝากเป็นประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

2. จำนองอสังหาริมทรัพย์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินจำนอง

3. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้ หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อย่างน้อย 5 คนรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

4. ใช้ลูกค้าตามโครงการนี้หรือลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือบุคคลทั่วไปที่ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาว่าเหมาะสม อย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

15. สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

ประเภทเงินกู้

เป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

คุณสมบัติของผู้กู้

บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อประกอบอาชีพและ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ก่อให้เกิดรายได้

 

อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีที่ใช้หลักประกัน + ร้อยละ 2 ต่อปี

2. กรณีใช้สลากออมทรัพย์ (เงินฝากทวีสิน) ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ไม่จำกัดวงเงิน ขึ้นอยู่กับหลักประกันซึ่งกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝาก

 

กำหนดชำระคืน

ไม่เกิน 1 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

เงินฝากของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส

 

 

16. สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

ประเภทเงินกู้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านฯ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR + ร้อยละ 2 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท

 

กำหนดชำระคืน

ไม่เกิน 5 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. คณะกรรมการกองทุนฯ ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

2. กรณีจำนองไม่เกินร้อยละ 80 ของหลักประกัน

3. กรณีเงินฝากไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝาก

 

 

17. สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน

ประเภทเงินกู้

เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ

 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสมาชิกอายุ 20 ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 5 คน

2. มีการออมเงินกับกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

3. มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การเงินและการบัญชีดีพอสมควร

4. มีการรวมตัวประกอบกิจกรรมร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือการพัฒนาความรู้หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชน

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (MRR+ร้อยละ 2 ต่อปี)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้

ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

กำหนดชำระคืน

1. เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

2. เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนกำหนดชำระคืนภายใน 15 ปี

 

หลักประกันเงินกู้

1. กรณีจำนองไม่เกินร้อยละ 80 ของหลักประกัน

2. กรณีเงินฝากไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินฝาก

3. รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันไม่เกินวิสาหกิจชุมชนละ 1 ล้านบาท

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

1. เอกสารของผู้กู้ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ)

2. เอกสารของผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกับผู้กู้

3. เอกสารสำหรับหลักประกัน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส (ถ้ามี)

4. รายละเอียดโครงการ (กรณีกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ)

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงรายละเอียดทางบัญชีและภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ