คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำนักงานใหญ่ G H BANK : เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-9000

www.ghb.co.th

email : crm@ghb.co.th

 

1. ซื้อที่ดินอาคาร

2. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร

3. ซื้อห้องชุด

4. ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

5. ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

6. ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1. ซื้อที่ดินอาคาร

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว

2. ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และบ้านแฝด

3. ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.ก3.

 

 

2. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อที่ดินอาคารพร้อมปลูกสร้าง

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินรวมราคาปลูกสร้างตามแบบแปลน

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

1. กรณีซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โฉนดยังไม่โอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

2. กรณีต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร/อาคารและที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม

3. หลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมในนามเจ้าของที่ดินที่เป็นผู้กู้

 

 

3. ซื้อห้องชุด

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อห้องชุด

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน กรณีหลักประกันมีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2. ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน กรณีหลักประกันมีราคาเกิน 1 ล้านบาท

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด(อช.2) ที่ยังไม่โอนเป็นของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

 

4. ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปมีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

1. กรณีปลูกสร้างอาคารและไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดโอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว

2. กรณีไถ่ถอนที่ดินพร้อมจะปลูกสร้าง โฉนดโอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว พร้อมหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างในนามเจ้าของที่ดินและแปลนที่จะปลูกสร้าง

 

 

5. ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชพีประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/อาคาร/ห้องชุดหรือค่าปลูกสร้างหรือค่าต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด

2. ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ ห้องชุด

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด(อช.2) ที่โอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

 

6. ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างและค้าขาย เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ไถ่ถอนจำนอง/ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/กู้เพิ่ม+ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตรดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

(กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกจะบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 10% ของราคาประเมิน)

 

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

 

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ