สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำนักงานใหญ่ G H BANK : เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-9000

www.ghb.co.th

email : crm@ghb.co.th

 

1. ซื้อที่ดินอาคาร

2. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ / หรือ ต่อเติม - ซ่อมแซมอาคาร

3. ซื้อห้องชุด

4. ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

5. ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

6. ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

1. ซื้อที่ดินอาคาร

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว

2. ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด

3. ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาซื้อขาย กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.ก3.

 

 

2. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ/หรือต่อเติม - ซ่อมแซมอาคาร

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อที่ดินอาคารพร้อมปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินรวมราคาปลูกสร้างตามแบบแปลน

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

1. กรณีซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อาคาร โฉนดยังไม่โอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

2. กรณีต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร/อาคารและที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม

3. หลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมในนามเจ้าของที่ดินที่เป็นผู้กู้

 

 

3. ซื้อห้องชุด

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อห้องชุด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน กรณีหลักประกันมีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2. ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน กรณีหลักประกันมีราคาเกิน 1 ล้านบาท

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ที่ยังไม่โอนเป็นของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

 

4. ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปมีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

1. กรณีปลูกสร้างอาคารและไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดโอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว

2. กรณีไถ่ถอนที่ดินพร้อมจะปลูกสร้าง โฉนดโอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว พร้อมหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างในนามเจ้าของที่ดินและแปลนที่จะปลูกสร้าง

 

 

5. ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชพีประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/อาคาร/ห้องชุด หรือค่าปลูกสร้าง หรือค่าต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซม อาคาร

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

1. ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด

2. ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ ห้องชุด

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ที่โอนเป็นชื่อของผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

 

6. ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสมบัติกลุ่มลูกค้า/ผู้กู้

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และค้าขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ไถ่ถอนจำนอง/ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/กู้เพิ่ม + ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศธนาคาร (อัตรดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ เวลานั้นๆ)

วงเงินกู้
- ตามเกณฑ์หลักประกัน

(กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกจะบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 10% ของราคาประเมิน)

- ตามเกณฑ์รายได้

เงินงวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ หรือตาม Credit Scoring

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.

 

 

 

 

เนื้อหา

 

ธ.เพื่อการเกษตร ฯ ( ธกส. )

 

ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารอิสลาม

 

SME BANK

 

ธอส. GH BANK

 

บมจ. ธ.กรุงไทย มหาชน

 


 

the eNd poor Up Date

ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวัง ที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชน ให้มากที่่สุด โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กร ส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการ และภาคราชการ มีความมุ่งหวัง ที่จะให้ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานธนาคาร ได้มีความเข้าใจ ในสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อนำไปสู่ การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ให้มีโอกาส เข้าถึงแหล่งทุน อยางเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ศูนย์อำนวยการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง

 

(ข้อมูล มักเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ)

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี