คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > ที่มาคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน

ที่มา คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน

 

ความคาดหวัง

คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคาร ได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน

 

ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง

 

 

 

คำนำ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน โดยมีจุดประสงค์มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการภาระหนี้สินได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับสถานะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

 

กระทรวงการคลังได้ตระหนักดีว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามนำลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ภายใต้กระบวนการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อันได้แก่

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน]

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank/ธพว.)

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหนึ่งของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และประเภทสินเชื่อแต่ละธนาคาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินอื่นๆตามมา

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง จัดทำคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน โดยรวบรวมสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร และคัดสรรสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปจำนวน 72 สินเชื่อ จัดเป็นคู่มืออย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักเกณฑ์เบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์อำนวยการการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ตามความจำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

 

ศูนย์อำนวยการ การปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

 

กระทรวงการคลัง

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

 

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)

 

 

คำนิยาม การให้สินเชื่อ

เพื่อชำระหนี้

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีต่อหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการเงิน หนี้นอกระบบ หนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ หนี้สินจากบัตรเครดิต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือแบ่งเบาภาระหนี้สินเดิม

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

- โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.)

- สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ธ.อิสลาม

- วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

- สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

ธพว.

- สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ (Franchise)

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ธอส.

- สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

เพื่อการลงทุน

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อนำไปจัดซื้อหรือชำระค่าทรัพย์สิน สำหรับผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคการเกษตร เช่น ซื้อที่ดิน พัฒนาที่ดิน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน/ OTOP

- สินเชื่อธุรกิจ

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

- สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

ธพว.

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อธุรกิิจแฟรนไชส์ (Franchise)

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV)

- สินเชื่อลิสซิ่ง (Leasing)

- สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบาย แปลงสินทรัพยเป็นทุน

- สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบกิจการสร้างเสริมสภาพคล่อง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับรัฐวิสาหะกิจชุมชน/ OTOP

- สินเชื่อธุรกิจ

ธ.อิสลาม

- วงเงินทุนหมุนเวียน

- วงเงินเบิกถอนเงินสด

ธพว.

- สินเชื่อ Fast Track

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อ SME Power

- สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเป็นทุน

- สินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

- สินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ

- สินเชื่อเพื่อเครดิตทางการค้า (Factoring)

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อ OTOP

- สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเป็นทุน

- สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

 

เพื่อการอุปโภคบริโภค

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล่องส่วนบุคคล ซื้อทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ซื้อสินค้า การศึกษา การเดินทาง ยานพาหนะ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อการเกษตร

- โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป

- สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

- สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV

- สินเชื่อเพื่อการศึกษา

- สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ

- สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

- สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

- วงเงินอเนกประสงค์

- วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

ธพว.

 

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

- สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏบำนาญ

- สินเชื่อหมุนเวียน (KTB Salary Plus)

- สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

- สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT - NGV)

 

 

เพื่อที่อยู่อาศัย

หมายความว่า การขอสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัย ซื้อห้องชุด เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อเคหะ

ธ.อิสลาม

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

- สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ธพว.

 

ธอส.

- ซื้อที่ดินอาคาร

- ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและ/หรือต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร

- ซื้อห้องชุด

- ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

- ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ธ.กรุงไทย

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหะกิจ

 

 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

หมายความว่า การขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ค่ารักษาพยาบาล การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

 

ธนาคาร

วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ธ.ก.ส.

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้

- สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

- สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน

- โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ

- โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย

- สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

- โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง

- โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น

- สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน

ธ.ออมสิน

- สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ธ.อิสลาม

 

ธพว.

 

ธอส.

 

ธ.กรุงไทย

 

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ