คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M 21,22

โทรศัพท์ 0-2650-6999

โทรสาร 0-2204-2798

www.ibank.co.th

email : info@ibank.co.th

 

1. วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

2. วงเงินอเนกประสงค์

3. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

4. สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

5. สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

6. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

8. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

9. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

10. สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

11. วงเงินทุนหมุนเวียน

12. วงเงินเบิกถอนเงินสด

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1. วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ประกอบการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. มีรายได้หรือเงินเดือนสุทธิคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40-60% ของรายได้หรือเงินเดือน (ตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร)

4. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

 

วงเงิน/หลักประกัน

1. กรณีวงเงินไม่เกิน 250,000 บาทไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีวงเงินเกิน 250,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

3. ต้องทำประกันคุ้มครองวงเงิน (Takaful)

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ

1. สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-60 เดือนและไม่เกินอายุ 60 ปี

2. หากลูกค้ามีความประสงค์ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนครบ 6 เดือน หลังจากทำสัญญาให้คิดค่าธรรมเนียม(Prepayment Fee) ในอัตราที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. ใบรับรอบเงินเดือนพร้อมสลิปเงินเดือนล่าสุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. หลักฐานการเรียกเก็บเงินชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

 

อำนาจอนุมัติ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติที่ธนาคารกำหนด

 

การจ่ายเงิน

ให้จ่ายได้เมื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาและมีการตั้งวงเงินในระบบงานสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยให้จ่ายเงินให้กับสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อมีภาระหนี้

 

รหัสประเภทวงเงินสนับสนุนทางการเงิน

12: สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต (Bai lnah APersonal Refin)

 

เอกสารนิติกรรมสัญญา

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

การขอผ่อนผันไม่ปฎิบัติตามระเบียบ

การขอผ่อนผันไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในอำนาจอนุมัติตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

2. วงเงินอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เป็นบริการสำหรับลูกค้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีเงินเดือนหรือมีรายได้ประจำต่อเดือนเกินกว่า 15,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 25,000 บาทขึ้นไป และต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. กรณีบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่แน่นอน ให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

2. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องมีหลักประกันให้แก่ธนาคารทุกรายและให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

3. สำหรับหน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อด้งกล่าวเป็นสินเชื่อสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อในหน่วยงานนั้นๆ ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บกำไรในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. กรณีบุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี

2. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนโดยให้เริ่มผ่อนชำระในเดือนแรกที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/หลักทรัพย์

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
- บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริงและสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด

5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6. หลักฐานทรัพย์สินอื่น เช่นที่ดิน รถยนต์ หุ้น/พันธบัตร

 

- นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. เอกสารใบแสดงการค้า

5. ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้า

6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
- กรณีการซื้อที่อยู่อาศัย

1. สำเนาโฉนดที่ดิน (หรือ น.ส.3ก.) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

2. สัญญาจะซื้อจะขาย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขาย

4. เอกสารการชำระเงินดาวน์/เงินมัดจำ (ถ้ามี)

 

- กรณีการปลูกบ้านหรือต่อเติม

1. แบบแปลนการก่อสร้าง/ต่อเติม

2. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง/ต่อเติม

3.ใบอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับจ้าง

 

- กรณีเพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ (Refinance)

1. สัญญากู้เงิน สัญญาเช่าซื้อ (จากสถาบันการเงินอื่น)

2. สัญญาจำนองเดิม

3. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้เดิม หรือ Statement การผ่อนชำระเงินกู้ย้อนหลัง 1 ปี

 

- กรณีเพื่อสินเชื่ออุปโภคและสินเชื่อเดินทาง

1. สำเนาใบสั่งซื้อใบเสนอราคาจากร้านค้าในการสั่งซื้อสินค้าอุปโภค เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

2. ใบเสนอราคาจากบริษัทเพื่อจัดซื้อแพ็กเกจการเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ท่องเที่ยวและทัศนศึกษา

 

 

3. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงานหรือทรัพย์สินอื่น

 

คุณสมบัติขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคลลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน

 

 

4. สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงาน เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง

2. จะต้องจัดส่งเอกสารการรับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินประกอบการขอเบิกเงินสินเชื่อ

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/ทรัพย์สิน

 

 

5. สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อจัดซื้อแพ็กเกจการเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ท่องเที่ยวและทัศนศึกษา

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี

4. กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริงและไม่เกิน 120,000 บาท

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

ระยะเวลการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเงินในงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้อยเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/หลักทรัพย์

 

 

6. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน 10 ปี

2. ลุกค้าชำระในส่วนเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน

 

 

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

2. เพื่อซื้อบ้าน ห้องชุด ทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์

3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ (Refinancing)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. อาชีพมั่นคงมีรายได้ประจำแน่นอน

2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลทั่วไป อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

5. ถ้ามีผู้ร่วมขอสินเชื่อด้วยให้ถืออายุที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

6. ต้องไม่มีประวัตเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. กรณีวงเงินเพื่อ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย สามารถให้ได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติราคา

2. กรณีวงเงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สามารถให้ได้สูงสุดไม่เกินหนี้เดิม

3. กรณีวงเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในอาคารชุด ให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

5. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อาศัย ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินแล้ว แต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ สภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

3. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจผลงานก่อสร้างทุกครั้งที่ออกตรวจการก่อสร้าง ในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 30 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน (หรือ น.ส.3ก.) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

 

 

8. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. อาชีพมั่นคงมีรายได้ประจำแน่นอน

2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลลทั่งไป อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

5. ถ้ามีผู้ร่วมขอสินเชื่อด้วยให้ถืออายุที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

6. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

กรณีวงเงินเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินหรือราคาซื้อขายที่ดิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และซื้อที่ดินได้ไม่เกินและหรือรวมแล้วไม่เกิน 1 ไร่

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 30 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

 

9. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

 

10. สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม สิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา หรือผ่อนผันปลอดเงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน อยู่ในดุลพินิจของคณะบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติ

 

 

11. วงเงินทุนหมุนเวียน

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อสินค้าหมุนเวียนสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้แน่นอน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

การคิดกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. อายุกของตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไม่เกินกว่า 320 วันหรือตามที่ได้รับอนุมัติ

2. จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องไม่เกินกว่า จำนวนเงินตามเอกสารประกอบการค้า/การซื้อขาย

 

 

12. วงเงินเบิกถอนเงินสด

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กิจการของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้บริการเบิกถอนเงินโดยผ่านบัญชีกระแสรายวัน (เช็ค)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตรตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ระยะเวลาการใช้วงเงินได้คราวละไม่เกิน 1 ปี

2. ลูกค้าผ่อนชำระกำไรเป็นรายเดือนและชำระเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญา

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
- บุคคลธรรดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริงและสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด

5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

- นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. เอกสารใบแสดงการค้า

5. ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้า

6. สำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี

7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

the eNd poor นำเสนอ
เนื้อหา
ธ.เพื่อการเกษตร ฯ ( ธกส. )
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลาม
SME BANK
ธอส. GH BANK
บมจ. ธ.กรุงไทย มหาชน
the eNd poor Up Date

 

ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคารได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอยางเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ศูนย์อำนวยการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง


(ข้อมูลมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ)

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ