คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M 21,22

โทรศัพท์ 0-2650-6999

โทรสาร 0-2204-2798

www.ibank.co.th

email : info@ibank.co.th

 

1. วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

2. วงเงินอเนกประสงค์

3. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

4. สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

5. สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

6. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

8. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

9. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

10. สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

11. วงเงินทุนหมุนเวียน

12. วงเงินเบิกถอนเงินสด

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1. วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ประกอบการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. มีรายได้หรือเงินเดือนสุทธิคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40-60% ของรายได้หรือเงินเดือน (ตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร)

4. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

 

วงเงิน/หลักประกัน

1. กรณีวงเงินไม่เกิน 250,000 บาทไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีวงเงินเกิน 250,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

3. ต้องทำประกันคุ้มครองวงเงิน (Takaful)

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ

1. สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-60 เดือนและไม่เกินอายุ 60 ปี

2. หากลูกค้ามีความประสงค์ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนครบ 6 เดือน หลังจากทำสัญญาให้คิดค่าธรรมเนียม(Prepayment Fee) ในอัตราที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. ใบรับรอบเงินเดือนพร้อมสลิปเงินเดือนล่าสุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. หลักฐานการเรียกเก็บเงินชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

 

อำนาจอนุมัติ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติที่ธนาคารกำหนด

 

การจ่ายเงิน

ให้จ่ายได้เมื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาและมีการตั้งวงเงินในระบบงานสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยให้จ่ายเงินให้กับสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อมีภาระหนี้

 

รหัสประเภทวงเงินสนับสนุนทางการเงิน

12: สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต (Bai lnah APersonal Refin)

 

เอกสารนิติกรรมสัญญา

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

การขอผ่อนผันไม่ปฎิบัติตามระเบียบ

การขอผ่อนผันไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในอำนาจอนุมัติตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

2. วงเงินอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เป็นบริการสำหรับลูกค้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีเงินเดือนหรือมีรายได้ประจำต่อเดือนเกินกว่า 15,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 25,000 บาทขึ้นไป และต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. กรณีบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่แน่นอน ให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

2. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องมีหลักประกันให้แก่ธนาคารทุกรายและให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

3. สำหรับหน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อด้งกล่าวเป็นสินเชื่อสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อในหน่วยงานนั้นๆ ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บกำไรในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. กรณีบุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี

2. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนโดยให้เริ่มผ่อนชำระในเดือนแรกที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/หลักทรัพย์

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
- บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริงและสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด

5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6. หลักฐานทรัพย์สินอื่น เช่นที่ดิน รถยนต์ หุ้น/พันธบัตร

 

- นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. เอกสารใบแสดงการค้า

5. ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้า

6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
- กรณีการซื้อที่อยู่อาศัย

1. สำเนาโฉนดที่ดิน (หรือ น.ส.3ก.) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

2. สัญญาจะซื้อจะขาย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขาย

4. เอกสารการชำระเงินดาวน์/เงินมัดจำ (ถ้ามี)

 

- กรณีการปลูกบ้านหรือต่อเติม

1. แบบแปลนการก่อสร้าง/ต่อเติม

2. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง/ต่อเติม

3.ใบอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับจ้าง

 

- กรณีเพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ (Refinance)

1. สัญญากู้เงิน สัญญาเช่าซื้อ (จากสถาบันการเงินอื่น)

2. สัญญาจำนองเดิม

3. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้เดิม หรือ Statement การผ่อนชำระเงินกู้ย้อนหลัง 1 ปี

 

- กรณีเพื่อสินเชื่ออุปโภคและสินเชื่อเดินทาง

1. สำเนาใบสั่งซื้อใบเสนอราคาจากร้านค้าในการสั่งซื้อสินค้าอุปโภค เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

2. ใบเสนอราคาจากบริษัทเพื่อจัดซื้อแพ็กเกจการเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ท่องเที่ยวและทัศนศึกษา

 

 

3. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงานหรือทรัพย์สินอื่น

 

คุณสมบัติขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคลลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน

 

 

4. สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงาน เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง

2. จะต้องจัดส่งเอกสารการรับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินประกอบการขอเบิกเงินสินเชื่อ

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/ทรัพย์สิน

 

 

5. สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อจัดซื้อแพ็กเกจการเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ท่องเที่ยวและทัศนศึกษา

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี

4. กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริงและไม่เกิน 120,000 บาท

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

ระยะเวลการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเงินในงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โอนสิทธิเรียกร้อยเงินฝาก/บุคคลค้ำประกัน/หลักทรัพย์

 

 

6. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน 10 ปี

2. ลุกค้าชำระในส่วนเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน

 

 

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

2. เพื่อซื้อบ้าน ห้องชุด ทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์

3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ (Refinancing)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. อาชีพมั่นคงมีรายได้ประจำแน่นอน

2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลทั่วไป อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

5. ถ้ามีผู้ร่วมขอสินเชื่อด้วยให้ถืออายุที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

6. ต้องไม่มีประวัตเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

1. กรณีวงเงินเพื่อ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย สามารถให้ได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายจริง หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติราคา

2. กรณีวงเงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สามารถให้ได้สูงสุดไม่เกินหนี้เดิม

3. กรณีวงเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สามารถให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในอาคารชุด ให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

5. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อาศัย ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินแล้ว แต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ สภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

3. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจผลงานก่อสร้างทุกครั้งที่ออกตรวจการก่อสร้าง ในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 30 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

หลักประกัน

โฉนดที่ดิน (หรือ น.ส.3ก.) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

 

 

8. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. อาชีพมั่นคงมีรายได้ประจำแน่นอน

2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลลทั่งไป อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

5. ถ้ามีผู้ร่วมขอสินเชื่อด้วยให้ถืออายุที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

6. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วงเงิน

กรณีวงเงินเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินหรือราคาซื้อขายที่ดิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และซื้อที่ดินได้ไม่เกินและหรือรวมแล้วไม่เกิน 1 ไร่

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 30 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

 

9. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา

 

 

10. สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม สิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ลูกค้ามีระยะเวลการชำระคืนสูงสุด 10 ปี

2. ลูกค้าชำระในส่วนของเงินต้นและส่วนของกำไรเป็นรายเดือน โดยชำระเงินงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญา หรือผ่อนผันปลอดเงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน อยู่ในดุลพินิจของคณะบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติ

 

 

11. วงเงินทุนหมุนเวียน

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อสินค้าหมุนเวียนสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้แน่นอน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และทำงานในองค์กรปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

5. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

การคิดกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. อายุกของตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไม่เกินกว่า 320 วันหรือตามที่ได้รับอนุมัติ

2. จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องไม่เกินกว่า จำนวนเงินตามเอกสารประกอบการค้า/การซื้อขาย

 

 

12. วงเงินเบิกถอนเงินสด

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กิจการของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้บริการเบิกถอนเงินโดยผ่านบัญชีกระแสรายวัน (เช็ค)

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

1. เรียกเก็บกำไรจากผู้ขอสินเชื่อในอัตราตามประกาศธนาคาร

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินในอัตรตามประกาศธนาคาร

 

ระยะเวลาและการผ่อนชำระ

1. ระยะเวลาการใช้วงเงินได้คราวละไม่เกิน 1 ปี

2. ลูกค้าผ่อนชำระกำไรเป็นรายเดือนและชำระเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญา

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
- บุคคลธรรดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริงและสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด

5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

- นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. เอกสารใบแสดงการค้า

5. ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้า

6. สำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี

7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ