คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2208-8385-97

โทรสาร 0-2256-8190

www.ktb.co.th

 

1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

2. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ

3. สินเชื่อหมุนเวียน | KTB Salary Plus

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

5. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

6. สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT-NGV)

7. สินเชื่อ OTOP

8. สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

9. สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

10. สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

 

 

 

 

1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือนผู้กู้ ติตต่อกัน 3 เดือน

2. เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนชั้นต่ำ 10,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนผู้กู้ ติดต่อกัน 3 เดือน

3. จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องและช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของลูกค้าเมื่อยามจำเป็น

2. เป็นวงเงินสำรองพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน

 

วงเงินให้กู้

1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือ

2. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงเป็นสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR+ 3.50% ต่อปี (อัตรดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

 

การผ่อนชำระ

ไม่ใช่วงเงินไม่เสียดอกเบี้ยในระหว่างเดือนชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น สามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ

 

หลักประกัน

1. เป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้กู้และมีการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. หากทำประกันชีวิตกลุ่ม จะได้รับความคุ้มครองพิเศษตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองรายได้

4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบ Credit Bureau ผู้กู้

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองรายได้

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

2. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐที่พ้นอายุราชการ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

2. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ธนาคารอนุมัติให้กู้

3. ต้องได้รับเงินบำนาญหรือเงินปันผลประโยชน์รายเดือนจากหน่วยงานประจำแน่นอน โดยรับผ่านบัญชีฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)

4. กรณีมีวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎก่อนพ้นอายุราชการ ให้สามารถโอนวงเงินดังกล่าวมาเป็นสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญได้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องและช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐที่พ้นอายุราชการแล้ว

2. เพิ่มหลักประกันชีวิตด้วยการได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิต

 

วงเงินให้กู้

5 เท่าของวงเงินบำนาญหรือผลประโยชน์รายเดือนของลูกค้าแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

1. ต้องมีบุคคลค้ำประกันได้แก่

1) ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้กู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ

2) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนหรือรับเงินบำนาญผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ

3) บุคคลที่มีฐานะการเงินดี

 

2. ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารกำหนด โดยทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินกู้และให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับที่ 1

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสของผู้กู้

2. หนังสือรับรองรายได้และหลักฐานที่แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญของผู้กู้

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมารสของผู้ค้ำประกัน

2. หลักฐานที่แสดงการทีรายได้จากเงินบำนาญของผู้ค้ำประกัน

3. หลักฐานการเป็นทายาทตามกฎหมายของผู้ค้ำประกัน (กรณีทายาทเป็นผู้ค้ำประกัน)

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

3 สินเชื่อหมุนเวียน (KTB Salary Plus)

คุณสมบัตของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิจ่ายผ่านเข้าบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน

2. เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิจ่ายผ่านเข้าบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน

3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

4. ผู้กู้ยังไม่มีวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

วงเงินให้กู้

ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 4.5% ต่อปี

2. พนักงานหน่วยงานเอกชนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 5.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

ไม่มี

 

 

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่องค์กรมหาชนหรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

3. กรณี Refinanec ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในอาคารชุดหรือาคารพาณิชย์

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือของคู่สมรส

3. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. เพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

5. เพื่อ Refinance ที่ดินพร้อมบ้านหรือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

 

วงเงินให้กู้

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริงราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายจริง

 

ระยะเวลาให้กู้

ไม่เกิน30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

 

การผ่อนชำระ

1. หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

2. ผ่อนชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยรายเดือนๆละเท่าๆกัน

 

อัตราดอกเบี้ย

หน่วยงานดำรงเงินฝากเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงบวกส่วนต่าง 1.50% ถึง 4.0% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หน่วยงานไม่ดำรงเงินฝาก

1. ใช้อัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะทั่วไปของธนาคาร (ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี) ดังนี้

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.25% ต่อปี

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้นสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.75% ต่อปี

ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.25% ต่อปี

 

2. กรณีกู้สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 0.50% ตลอดอายุสัญญากู้

 

หลักประกัน

จำนองหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำไปจัดซื้อ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)/ใบมรณบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย

4. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

5. ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม สัญญากู้ สัญญาจำนองหลักทรัพย์ (กรณีไถ่ถอนฯ)

6. ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

7. สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

 

- เอกสารผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน

2. สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

 

 

5. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง

2. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จ่ายเงินเดือนให้กู้ผ่านบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3. ผู้กู้มีเงินพิงได้ (เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ได้รับประจำทุกเดือน) สุทธิในตำแหน่งรายเดือนเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้เงินที่ขอกู้

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่อยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา/คดีแพ่ง หรือถูกสั่งพนักงานหรือถูกสอบสวนทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัย

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการอุปโภคบริโภค

 

วงเงินให้กู้

เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 เท่า ของเงินพึงได้ของผู้กู้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 

ระยะเวลาให้กู้

1. กำหนดระยะเวลาการใหกู้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี และไม่เกินอายุตามสัญญาจ้างที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกินเกษียณอายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่ผู้ใดจะครบกำหนดเกษียณอายุก่อน

2. เริ่มผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญากู้เงิน

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

1. ผุ้ค้ำประกันเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ และอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้กู้

2. ผู้ค้ำประกันมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน/ข้าราชการ/บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

6. สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT-NGV)

คุณสมบัติของผู้กู้

ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้บริการอยู่กับธนาคารหรือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV ได้มีการบันทึกข้อมูลการสมัครใช้บริการผ่านระบบงาน NGVCIS ของปตท.แล้ว

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. ต้องเป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอนและหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

2. ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือเป็นคู่สมรสหรือบิดา/มารดาของเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV

3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือนและมีรายได้สุทธิหลังหักภาระหนี้อื่นๆเพียงพอชำระหนี้ได้

4. มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีและมีอายุตัวรวมกับสัญญากู้ไม่เกิน 60 ปี

5. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

 

- กรณีนิติบุคคล

1. ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลและประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ผลประกอบการล่าสุดมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน

3. เป็นเจ้าของยานยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์ NGV

 

วงเงินให้กู้

ตามใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV ที่มีรายชื่อตามที่ ปตท. กำหนด

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

วงเงินต่อรายให้พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ตามค่าใช้จ่ายจริงในการดัดแปลง และ/หรือติดตั้งอุปกรณ์ใช้ NGV ในรถยนต์ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน

 

- กรณีนิติบุคคล

วงเงินต่อรายพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินรวมตามใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV

 

ระยะเวลาให้กู้

ให้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญากู้

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปีหรือ 36 งวด

 

- กรณีนิติบุคคล

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด

2. วงเงินกู้เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

 

อัตราดอกเบี้ย

- กรณีบุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

 

- กรณีนิติบุคคล

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

 

หลักประกัน

- กรณีบุคคลธรรมดา

ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

- กรณีนิติบุคคล

หลักประกันตามระเบียบของธนาคารและให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจลงนามของกิจการอย่างน้อย 1 ตนค้ำประกันในฐานะส่วนตัวเต็มวงเงิน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
เอกสารของผู้กู้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน

4. สำเนาใบขับขี่และสำเนาสมาชิกสหกรณ์ (กรณีรถแท๊กซี่สังกัดสหกรณ์)

5. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้

 

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันหรือผู้มีอำนาจลงนาม

2. หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ

3. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้บริษัทขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนและงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

5. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันหรือผู้มีอำนาจลงนามของกิจการ

2. เอกสารอื่นๆตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. สำเนาทะเบียนรถ

2. ใบสมัครโครงการติดตั้ง NGV

3. ใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV ตามรายชื่อที่ปตท.กำหนด

4. สำเนาเอกสารกรณีผู้กู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้ประกอบกิจการเดินรถหรือการขนส่งสินค้า

5. สำเนาหนังสือ/ใบรับรองผลจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบที่ปตท.กำหนด

 

 

7. สินเชื่อ OTOP

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นบุคคล นิติบุคคลและกลุ่มชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการจัดระดับสินค้าตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป

2. ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลายหรือถูกฟ้องล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับสถาบันการเงิน

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

นำไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความเหมาะสม

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยตามความสามารถในการชำระหนี้

 

อัตราดอกเบี้ย

กรณีบุคคลค้ำประกันคิดอัตราร้อยละ MRR + 2.25 ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์อื่นๆ พิจารณาอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบของธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกันเงินกู้

ค้ำประกันโดยบุคคล/กรรมการกลุ่มหรือหลักประกันอื่นๆตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาใบประกาศนียบัตรที่รับรองการคัดสรรจัดระดับผลิตภัณฑ์ดีเด่น ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

2. โครงการ/แผนการใช้เงินของผู้กู้

3. ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มและข้อบังคับกลุ่ม (กรณีกลุ่มชุมชน)

4. บันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับการขอกู้เงินและการคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มชุมชน ให้มาขอกู้เงิน(กรณีกลุ่มชุมชน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

5. เอกสารหลักฐานอื่นๆตามระเบียบวิธีปฎิบัติของธนาคาร

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ สำเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

8. สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วนำไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ฯลฯหรือกู้ยืมไปลงทุนร่วมกัน

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นๆ แต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท โดยจะมีการทบทวนวงเงินเมื่อครบกำหนด 1 ปี

 

ระยะเวลาให้กู้

1. กรณีสินเชื่อประเภทเงินกู้หมุนเวียน กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ชำระดอกเบี้ยตามรอบรายได้ของผลผลิต ชำระเงินกู้เมื่อครบกำหนดสัญญาโดยสามารถต่อสัญญาได้

2. กรณีสินเชื่อประเภทเงินกู้เพื่อการลงทุน กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3ปี ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR - 0.75% ต่อปี ถึง MRR + 0.25% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

ค้ำประกันโดยกรรมการของแต่ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือหลักประกันอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. สำเนาการประชุมสมาชิกที่มีมติให้ขอขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

3. สำเนางบการเงินติดต่อกัน 3 ปี

4. สำเนาคำขอขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กทบ.9) ที่ผ่านการรับรองจากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอลงนามรับรองแล้ว

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

9. สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทที่กรมธนารักษ์มีหนังสือยินยอม ให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าไปผุกพันเงินกู้หรือเป็นผู้เช่าช่วงที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่กรมธนารักษ์หรือหน่วยงานผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์มีหนังสือยินยอมให้นำสิทธิการเช่าช่วงไปผุกพันเงินกู้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ให้นำไปจ่ายหรือชดเชยค่าตอบแทนในการให้เช่า(ค่าเซ้งสิทธิฯ)และค่าก่อสร้างอาคาร

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าหรือมูลค่าสิทธิการเช่าช่วงตามอายุสัญญาที่เหลือ

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นทางธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้กรณีเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ต้องไม่เกิน 5 ปีและไม่เกินอายุสัญญาเช่าที่ทำกับกรมธนารักษ์หรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ร้อยละ MRR + 2.25 ถึง MRR + 6.25 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่า ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าที่กรมธนารักษ์รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยตรง ต้องมีเอกสารดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์

2. หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ซึ่งออกโดยกรมธนารักษ์

3. สำเนาคำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ (จป.04)

4. สำเนาบัตรรปะจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

กรณีผู้เช่าช่วง ต้องมีเอกสารดังนี้

1. สัญญาเช่าช่วงกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

2. หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือหนังยินยอมให้นำสิทธิการเช่าช่วงไปผุกพันเงินกู้ ซึ่งออกโดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

3. สำเนาคำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ (จป.04) หรือหนังสือมอบหมายให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทแทนกรมธนารักษ์และบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานนั้นกับธนาคาร

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

5. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยตรง ใช้สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์

2. กรณีผู้เช่าช่วง ใช้สัญญาเช่าช่วงกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

 

 

10. สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเองตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

2. มีสัญญาอนุกญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองจากนิคมสร้างตนเอง

3. มีสถานที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสามารถติดตามได้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อนำไปเป้นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนประกอบอาชีพ

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินมูลค่าสิทธิการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นทางธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้กรณีเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ต้องไม่เกินอายุสัญญาอนุญาตที่ทำกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ร้อยละ MRR + 2.25 ถึง MRR + 6.25 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองจากนิคมสร้างตนเอง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ