คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2208-8385-97

โทรสาร 0-2256-8190

www.ktb.co.th

 

1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

2. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ

3. สินเชื่อหมุนเวียน | KTB Salary Plus

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

5. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

6. สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT-NGV)

7. สินเชื่อ OTOP

8. สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

9. สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

10. สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

 

 

 

 

1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือนผู้กู้ ติตต่อกัน 3 เดือน

2. เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนชั้นต่ำ 10,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนผู้กู้ ติดต่อกัน 3 เดือน

3. จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องและช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของลูกค้าเมื่อยามจำเป็น

2. เป็นวงเงินสำรองพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน

 

วงเงินให้กู้

1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือ

2. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงเป็นสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR+ 3.50% ต่อปี (อัตรดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

 

การผ่อนชำระ

ไม่ใช่วงเงินไม่เสียดอกเบี้ยในระหว่างเดือนชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น สามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ

 

หลักประกัน

1. เป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้กู้และมีการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

2. หากทำประกันชีวิตกลุ่ม จะได้รับความคุ้มครองพิเศษตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองรายได้

4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบ Credit Bureau ผู้กู้

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองรายได้

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

2. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐที่พ้นอายุราชการ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

2. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ธนาคารอนุมัติให้กู้

3. ต้องได้รับเงินบำนาญหรือเงินปันผลประโยชน์รายเดือนจากหน่วยงานประจำแน่นอน โดยรับผ่านบัญชีฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)

4. กรณีมีวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎก่อนพ้นอายุราชการ ให้สามารถโอนวงเงินดังกล่าวมาเป็นสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญได้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องและช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐที่พ้นอายุราชการแล้ว

2. เพิ่มหลักประกันชีวิตด้วยการได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิต

 

วงเงินให้กู้

5 เท่าของวงเงินบำนาญหรือผลประโยชน์รายเดือนของลูกค้าแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

1. ต้องมีบุคคลค้ำประกันได้แก่

1) ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้กู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ

2) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนหรือรับเงินบำนาญผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ

3) บุคคลที่มีฐานะการเงินดี

 

2. ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารกำหนด โดยทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินกู้และให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับที่ 1

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสของผู้กู้

2. หนังสือรับรองรายได้และหลักฐานที่แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญของผู้กู้

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมารสของผู้ค้ำประกัน

2. หลักฐานที่แสดงการทีรายได้จากเงินบำนาญของผู้ค้ำประกัน

3. หลักฐานการเป็นทายาทตามกฎหมายของผู้ค้ำประกัน (กรณีทายาทเป็นผู้ค้ำประกัน)

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

3 สินเชื่อหมุนเวียน (KTB Salary Plus)

คุณสมบัตของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิจ่ายผ่านเข้าบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน

2. เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทและมีเงินเดือนสุทธิจ่ายผ่านเข้าบัญชีของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน

3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

4. ผู้กู้ยังไม่มีวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

วงเงินให้กู้

ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน

 

ระยะเวลาให้กู้

กำหนดระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 4.5% ต่อปี

2. พนักงานหน่วยงานเอกชนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 5.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

ไม่มี

 

 

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่องค์กรมหาชนหรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

3. กรณี Refinanec ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในอาคารชุดหรือาคารพาณิชย์

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือของคู่สมรส

3. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. เพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

5. เพื่อ Refinance ที่ดินพร้อมบ้านหรือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

 

วงเงินให้กู้

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริงราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายจริง

 

ระยะเวลาให้กู้

ไม่เกิน30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

 

การผ่อนชำระ

1. หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

2. ผ่อนชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยรายเดือนๆละเท่าๆกัน

 

อัตราดอกเบี้ย

หน่วยงานดำรงเงินฝากเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงบวกส่วนต่าง 1.50% ถึง 4.0% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หน่วยงานไม่ดำรงเงินฝาก

1. ใช้อัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะทั่วไปของธนาคาร (ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี) ดังนี้

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.25% ต่อปี

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้นสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.75% ต่อปี

ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี -0.25% ต่อปี

 

2. กรณีกู้สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 0.50% ตลอดอายุสัญญากู้

 

หลักประกัน

จำนองหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำไปจัดซื้อ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)/ใบมรณบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย

4. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

5. ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม สัญญากู้ สัญญาจำนองหลักทรัพย์ (กรณีไถ่ถอนฯ)

6. ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

7. สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

 

- เอกสารผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน

2. สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

 

 

5. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง

2. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จ่ายเงินเดือนให้กู้ผ่านบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3. ผู้กู้มีเงินพิงได้ (เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ได้รับประจำทุกเดือน) สุทธิในตำแหน่งรายเดือนเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้เงินที่ขอกู้

4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่อยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา/คดีแพ่ง หรือถูกสั่งพนักงานหรือถูกสอบสวนทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัย

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการอุปโภคบริโภค

 

วงเงินให้กู้

เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 เท่า ของเงินพึงได้ของผู้กู้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 

ระยะเวลาให้กู้

1. กำหนดระยะเวลาการใหกู้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี และไม่เกินอายุตามสัญญาจ้างที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกินเกษียณอายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่ผู้ใดจะครบกำหนดเกษียณอายุก่อน

2. เริ่มผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญากู้เงิน

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

1. ผุ้ค้ำประกันเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ และอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้กู้

2. ผู้ค้ำประกันมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน/ข้าราชการ/บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินพึงได้หรือสลิปเงินพึงได้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

6. สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT-NGV)

คุณสมบัติของผู้กู้

ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้บริการอยู่กับธนาคารหรือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทในเครือของธนาคาร ซึ่งบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV ได้มีการบันทึกข้อมูลการสมัครใช้บริการผ่านระบบงาน NGVCIS ของปตท.แล้ว

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. ต้องเป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอนและหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

2. ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือเป็นคู่สมรสหรือบิดา/มารดาของเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV

3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือนและมีรายได้สุทธิหลังหักภาระหนี้อื่นๆเพียงพอชำระหนี้ได้

4. มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีและมีอายุตัวรวมกับสัญญากู้ไม่เกิน 60 ปี

5. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน

 

- กรณีนิติบุคคล

1. ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลและประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ผลประกอบการล่าสุดมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน

3. เป็นเจ้าของยานยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์ NGV

 

วงเงินให้กู้

ตามใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV ที่มีรายชื่อตามที่ ปตท. กำหนด

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

วงเงินต่อรายให้พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ตามค่าใช้จ่ายจริงในการดัดแปลง และ/หรือติดตั้งอุปกรณ์ใช้ NGV ในรถยนต์ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน

 

- กรณีนิติบุคคล

วงเงินต่อรายพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินรวมตามใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV

 

ระยะเวลาให้กู้

ให้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนที่ทำสัญญากู้

 

- กรณีบุคคลธรรมดา

ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปีหรือ 36 งวด

 

- กรณีนิติบุคคล

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด

2. วงเงินกู้เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

 

อัตราดอกเบี้ย

- กรณีบุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

 

- กรณีนิติบุคคล

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

 

หลักประกัน

- กรณีบุคคลธรรมดา

ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

- กรณีนิติบุคคล

หลักประกันตามระเบียบของธนาคารและให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจลงนามของกิจการอย่างน้อย 1 ตนค้ำประกันในฐานะส่วนตัวเต็มวงเงิน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้
เอกสารของผู้กู้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน

4. สำเนาใบขับขี่และสำเนาสมาชิกสหกรณ์ (กรณีรถแท๊กซี่สังกัดสหกรณ์)

5. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้

 

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันหรือผู้มีอำนาจลงนาม

2. หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ

3. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้บริษัทขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนและงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

5. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันหรือผู้มีอำนาจลงนามของกิจการ

2. เอกสารอื่นๆตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. สำเนาทะเบียนรถ

2. ใบสมัครโครงการติดตั้ง NGV

3. ใบประเมินราคา/ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV ตามรายชื่อที่ปตท.กำหนด

4. สำเนาเอกสารกรณีผู้กู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้ประกอบกิจการเดินรถหรือการขนส่งสินค้า

5. สำเนาหนังสือ/ใบรับรองผลจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบที่ปตท.กำหนด

 

 

7. สินเชื่อ OTOP

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นบุคคล นิติบุคคลและกลุ่มชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการจัดระดับสินค้าตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป

2. ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลายหรือถูกฟ้องล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับสถาบันการเงิน

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

นำไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความเหมาะสม

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยตามความสามารถในการชำระหนี้

 

อัตราดอกเบี้ย

กรณีบุคคลค้ำประกันคิดอัตราร้อยละ MRR + 2.25 ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์อื่นๆ พิจารณาอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบของธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกันเงินกู้

ค้ำประกันโดยบุคคล/กรรมการกลุ่มหรือหลักประกันอื่นๆตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาใบประกาศนียบัตรที่รับรองการคัดสรรจัดระดับผลิตภัณฑ์ดีเด่น ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

2. โครงการ/แผนการใช้เงินของผู้กู้

3. ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มและข้อบังคับกลุ่ม (กรณีกลุ่มชุมชน)

4. บันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับการขอกู้เงินและการคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มชุมชน ให้มาขอกู้เงิน(กรณีกลุ่มชุมชน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

5. เอกสารหลักฐานอื่นๆตามระเบียบวิธีปฎิบัติของธนาคาร

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ สำเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

8. สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วนำไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ฯลฯหรือกู้ยืมไปลงทุนร่วมกัน

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นๆ แต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท โดยจะมีการทบทวนวงเงินเมื่อครบกำหนด 1 ปี

 

ระยะเวลาให้กู้

1. กรณีสินเชื่อประเภทเงินกู้หมุนเวียน กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ชำระดอกเบี้ยตามรอบรายได้ของผลผลิต ชำระเงินกู้เมื่อครบกำหนดสัญญาโดยสามารถต่อสัญญาได้

2. กรณีสินเชื่อประเภทเงินกู้เพื่อการลงทุน กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3ปี ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR - 0.75% ต่อปี ถึง MRR + 0.25% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

ค้ำประกันโดยกรรมการของแต่ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือหลักประกันอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. สำเนาการประชุมสมาชิกที่มีมติให้ขอขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

3. สำเนางบการเงินติดต่อกัน 3 ปี

4. สำเนาคำขอขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กทบ.9) ที่ผ่านการรับรองจากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอลงนามรับรองแล้ว

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 

 

9. สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทที่กรมธนารักษ์มีหนังสือยินยอม ให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าไปผุกพันเงินกู้หรือเป็นผู้เช่าช่วงที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่กรมธนารักษ์หรือหน่วยงานผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์มีหนังสือยินยอมให้นำสิทธิการเช่าช่วงไปผุกพันเงินกู้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ให้นำไปจ่ายหรือชดเชยค่าตอบแทนในการให้เช่า(ค่าเซ้งสิทธิฯ)และค่าก่อสร้างอาคาร

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าหรือมูลค่าสิทธิการเช่าช่วงตามอายุสัญญาที่เหลือ

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นทางธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้กรณีเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ต้องไม่เกิน 5 ปีและไม่เกินอายุสัญญาเช่าที่ทำกับกรมธนารักษ์หรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ร้อยละ MRR + 2.25 ถึง MRR + 6.25 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่า ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าที่กรมธนารักษ์รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยตรง ต้องมีเอกสารดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์

2. หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ซึ่งออกโดยกรมธนารักษ์

3. สำเนาคำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ (จป.04)

4. สำเนาบัตรรปะจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

กรณีผู้เช่าช่วง ต้องมีเอกสารดังนี้

1. สัญญาเช่าช่วงกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

2. หนังสือรับรองสิทธิการเช่า และ/หรือหนังยินยอมให้นำสิทธิการเช่าช่วงไปผุกพันเงินกู้ ซึ่งออกโดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

3. สำเนาคำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ (จป.04) หรือหนังสือมอบหมายให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานระงับข้อพิพาทแทนกรมธนารักษ์และบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานนั้นกับธนาคาร

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

5. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

1. กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยตรง ใช้สัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์

2. กรณีผู้เช่าช่วง ใช้สัญญาเช่าช่วงกับผู้ได้รับสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์

 

 

10. สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเองตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

2. มีสัญญาอนุกญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองจากนิคมสร้างตนเอง

3. มีสถานที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสามารถติดตามได้

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อนำไปเป้นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนประกอบอาชีพ

 

วงเงินให้กู้

พิจารณาวงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินมูลค่าสิทธิการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

ระยะเวลาให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นทางธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้กรณีเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ต้องไม่เกินอายุสัญญาอนุญาตที่ทำกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ร้อยละ MRR + 2.25 ถึง MRR + 6.25 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ.เวลานั้นๆ)

 

หลักประกัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอกู้

- เอกสารของผู้กู้

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองจากนิคมสร้างตนเอง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ประมาณการรายได้-รายจ่ายของธุรกิจหรือสำเนา Statement บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผู้กู้มีบัญชีอยู่ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

- เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

- เอกสารสำหรับหลักประกัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม

 

 

 

the eNd poor นำเสนอ
เนื้อหา
ธ.เพื่อการเกษตร ฯ ( ธกส. )
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลาม
SME BANK
ธอส. GH BANK
บมจ. ธ.กรุงไทย มหาชน
the eNd poor Up Date

 

ความคาดหวัง คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ไปถึงมือประชาชนให้มากที่่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในชนบท ซึ่งจะส่งผ่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับส่วนราชการและภาคราชการ มีความมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานธนาคารได้มีความเข้าใจในสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคาร เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอยางเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ศูนย์อำนวยการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง


(ข้อมูลมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ)

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ