คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน > สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank

สำนักงานใหญ่ : 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2299-8000

www.gsb.or.th

email : news@gsb.or.th

 

1. สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

3. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

4. สินเชื่อธุรกิจ

5. สินเชื่อเคหะ

6. สินเชื่อสวัสดิการ

7. สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

8. สินเชื่อเพื่อการศึกษา

9. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

10. สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV

11. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

12. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

13. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

14. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับวิสาหกิจชุมชน/OTOP

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1. สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

คุณสมบัติ

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี

2. มีอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรและต้องประกอบอาชีพหรือทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

4. มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนอยู่ในพื้นที่เดียวกับสาขาที่ติดต่อ

5. เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนคนจน

6. มึความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารได้

7. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพและหรือหนี้จากการอุปโภคบริโภค

 

จำนวนเงินให้กู้

ตามความสามารถในการชำระหนี้หรือตามมูลหนี้จริงรายละไม่เกิน 100,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 1 ต่อเดือน(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

1. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 30,000 บาท ให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน ดังนี้

1) บุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องที่มีรายได้

2) พนักงานหรือลูกจ้างประจำ

3) ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4) บุคคลที่สาขาให้ความเชื่อถือ

 

2. วงเงินให้กู้เกิน 30,000 บาท ให้ใช้บุคคลที่สาขาให้ความเชื่อถือและมีรายได้ 2 คน หรือข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 คนค้ำประกัน

 

3. ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี

2) มีถิ่นที่อยู่และมีรายได้ที่แน่นอน

3) ไม่เคยค้ำประกันสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดของธนาคารโดยสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 1 คน ยกเว้นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลที่สาขาให้ความเชื่อถือค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

 

กรณีใช้หลักทรัพย์ประเภทอื่น ที่เป็นของตนเองหรือผู้อื่นที่ยินยอมค้ำประกัน

1. สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

2. โฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร สิทธิการเช่าห้องชุด

 

 

2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจำ

2. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

4. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือชำระหนี้อื่นๆ

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

 

อัตราดอกเบี้ย (Flat Rate)

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

2. วงเงินกู้เกินกว่า 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน กรณีไม่ผิดนัดชำระหนี้ในปีแรก อัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

- บุคคลค้ำประกัน

กรณีวงเงินกู้เกินกว่า 30,000 บาท

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

2. ผู้มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ไม่น้อยกว่า 1 คน

 

- หลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. สมุดเงินฝากและ/หรือสลากออมสินพิเศษ

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่าที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน

 

 

3. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี หรือนิติบุคคล

2. มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

3. ประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 

จำนวนเงินให้กู้

ตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 10 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้ระยะสั้น MOR ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว MLR ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

1. สมุดเงินฝากออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

2. พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ

3. อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุดหรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หรือ

4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) หรือ

5. หลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

4. สินเชื่อธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หรือนิติบุคคล

2. มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

3. ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสากรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดังนี้

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

3. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้นการซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

 

ประเภทสินเชื่อ

1. ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2. ประเภทเงินกู้ระยะยาว

 

จำนวนเงินให้กู้

เกิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร

1. เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

2. เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

1. สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษ(รุ่นธนโชค) ให้ใช้วิธีปฎิบัติตามคำสั่งสินเชื่อเพื่อชีวิตสุขสันต์โดยอนุโลม

2. พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

3. ที่ดินและอาคารให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

4. โฉนดที่ดินหรือน.ส.3ก.หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

5. กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

5. สินเชื่อเคหะ

คุณสมบัติ

1. มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

3. เป็นผู้มีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร

 

วัตถุประสงค์การกู้

1. ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

2. ซื้อที่ดินและอาคารหรือห้องชุด

3. ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

4. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

(1) กรณีที่ดินหรืออาคารร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(2) กรณีห้องชุดร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

(3) กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารร้อยละ 100 ของราคาประเมินอาคาร ที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินหรืออาคาร

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 30 ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.25 ต่อปี

ปีที่ 2 ร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี

ปีที่ 3 ร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี

หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คิด MLR -0.5

วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท คิด MLR -0.25

วงเงินเกิน 1,000,000 บาท คิด MLR

(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

1. ที่ดินหรือที่ดินและอาคารหรือห้องชุดซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรสและต้องอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2. สิทธิการเช่าที่ดินและหรืออาคาร

 

 

6. สินเชื่อสวัสดิการ

คุณสมบัติ

1. เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการ

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร ยกเว้นข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

 

วัตถุประสงค์การกู้

เอนกประสงค์

 

จำนวนเงินกู้

1. บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท

2. หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท ยกเว้นผู้กู้สังกัดหน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร(ส่วนกลาง) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อกู้รวมกันได้ไม่เกินจำนวนเงินตามข้อ 2.

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1. บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 15 ปี

2. หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 20 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน = MLR + 1.25% ต่อปี

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน = MLR - 1.25% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

ใช้บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานข้าราชการที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน กับผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกันโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

2. ทำงานมาแล้วครบ 5 ปี กรณีทำงานไม่ครบ 5 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานครบ 1 ปี จำนวน 2 คนค้ำประกัน

3. กรณีพนักงานข้าราชการเป็นผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาค้ำประกันให้ค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างที่เหลืออยู่

4. ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน

 

- ยกเว้นผู้กู้ที่ดำรงตำแหน่งดังนี้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

1) ข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่พันโท นาวาโทและนาวาอากาศโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2) ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่พันตำรวจโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่ง

- (ก) ตั้งแต่ประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

- (ข) ตั้งแต่ประเภทวิชาการระดับชำนาญพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป

4) พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

5) ข้าราชการอื่นนอกเหนือจาก (1)-(3) ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งตั้งแต่ประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สมุดเงินฝากออมสินและหรือสลากออมสินและหรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด จะเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

 

7. สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

 

วัตถุประสงค์การกู้

1. เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน

2. เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค

3. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

4. อื่นๆตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 20 ปี

1. เงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

2. เงินกู้เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. กรณีบุคคลค้ำประกันคิด MLR + 1.5 ต่อปี

2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันคิด MLR ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คนโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 1) เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

- 2) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

- 3) เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

- 4) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

 

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้ใช้กรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้

1. ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น

2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

 

2. หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

 

8. สินเชื่อเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ

1. มีอาชีพ มีรายได้แน่นอน

2. กรณีกู้เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องมีผู้กู้ร่วมที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง

 

วัตถุประสงค์การกู้

เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษารวมถึงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐรับรอง

 

จำนวนเงินให้กู้

1. บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

2. หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท

- (1) ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือหรือของมูลค่าสลากออมสิน

- (2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีห้องชุด

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1. ไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระไม่เกิน 60 ปี

2. ขอปลอดชำระเงินต้นระหว่าการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.50 ต่อปี

วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 1.50 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน

1. มีอายุครบ 25 ปี บริบูรณ์ อายุงาน 3 ปี

2.ข้าราชการที่มีเงินเดือน 15,000 บาท 1 คน

3. พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐมีเงินเดือน 10,000 บาท 2 คนหรือเงินเดือน 20,000 บาท 1 คน

4. พนักงานบริษัทเอกชนเงินเดือน 15,000 บาทจำนวน 2 คน เงินเดือน 30,000 บาท 1 คน

5. อาชีพอิสระรายได้ 30,000 บาท 1 คน

6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว DSCR ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า 1 คน

 

 

9. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางานที่ได้หนังสืออนุญาตให้รับสมัครหรือประกาศรับสมัครงาน (จต.2) และจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยจะต้องมีสำเนาใบทดสอบฝีมือ(ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิ์การกู้เงินจากกรมการจัดหางาน

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

3. เป็นสมาชิกโครงการ ณ.ธนาคารออมสินสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

จำนวนเงินให้กู้

ตามค่าใช้จ่ายจริงรวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อรวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน ปลอดชำระเงินต้นระหว่างการศึกษาตามระยเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MLR + 1.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

 

10. สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV

คุณสมบัติ

1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

3. เป็นผู้มีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 50,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

 

 

11. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณสมบัติ

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการทหาร พนักงานเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพโดยมีการรับรองโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

จำนวนเงินและระยะเวลาชำระเงินให้กู้

1. บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

2. หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกิน 70 ปี กรณีมีทายาทเป็นผู้กู้ร่วมรวมทั้งสองกรณีไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MLR (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

1. บุคคลค้ำประกัน (กลุ่มย่อย 4 - 9 คน)

2. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

- (1) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าสมุดฝากเงินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ

- (2) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร

- (3) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินเปล่า

- (4) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด

 

 

12. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

คุณสมบัติ

เป็นสมาชิก สพช. มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีเงินออมหรือเงินกองทุนอยู่จำนวนหนึ่ง

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อปรับปรุงหรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิมหรือลงทุนใหม่ในการผลิตหรือการค้าหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 6 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

1. ไม่เกิน 1 ล้านบาท ใช้คณะกรรมการกลุ่มค้ำประกัน

2. เกินกว่า 1 ล้านบาท ใช้คณะกรรมการกลุ่มและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

 

13. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คุณสมบัติ

1. เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นสมาชิก สพช.

2. มีผลกำไรจากการดำเนินงาน

3. มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

 

วัตถุประสงค์การกู้

1. ปรับปรุงหรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิม

2. ลงทุนใหม่ในกิจการเพื่อการผลิตหรือการค้า

3. ลงทุนในกิจการก่อสร้างหรือซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จัดเก็บเงินจากผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงินกู้

4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิก

 

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี

2. กรณีเบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนการใช้วงเงินทุก 1ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

1. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกคนลงลายมือชื่อค้ำประกัน

2. หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

 

 

14. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับวิสาหกิจชุมชน/OTOP

คุณสมบัติ

วิสากิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อปรับปรุงหรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิมหรือลงทุนใหม่ในการผลิตหรือการค้า หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 500,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 6 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

 

หลักประกัน

ใช้คณะกรรมการกลุ่มค้ำประกัน

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ