การทำสมาธิ

 

การทำสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการกระทำกิจกรรมการใดทั้งปวง หากทำสิ่งใดโดยขาดสมาธิย่อมประสบผลเสียไม่มากก็น้อย การทำสมาธิโดยปกติชีวิตประจำวันคงไม่ต้องถึงกับต้องนั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมต่างๆ แต่ควรฝึกการทำและมีสมาธิมาจากการนั่งก่อนเพื่อความคล่องแคล่วในสมาธิ จากนั้นจึงพัฒนาเป็นการเดินหรือเพ่งกสิณต่อไปเพื่อปฏิบัติที่ยิ่งกว่า เพียงนั่งสมาธิจนสามารถควบคุมสมาธิได้คล่องบ้าง แม้ทำกิจกรรมใดย่อมสามารถรวบรวมสมาธิได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยฝึก เป็นผลโดยตรงของความเจริญก้าวหน้าในการงานการดำรงชีวิตและการปฏิบัติธรรมะขั้นสูง

 

 

 

การฝึกสมาธิเบื้องต้น

หลังจากว่างภารกิจประจำวันหรือหลังจากสวดมนต์เรียบร้อยแล้วควรจะฝึกจิตให้สงบเพื่อความผาสุกของตัวเอง โดยการฝึกสมาธิกรรมฐานเพื่อจะได้มีความเจริญ ความแข็งแรง อายุยืน ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆทั้งมวล การฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องยาก ใหม่ๆจะรู้สึกลำบากจิตไม่สงบ แต่เมื่อพยายามฝึกไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยทุกๆวันนานๆไปสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นจิตก็จะสงบขึ้นเรื่อยๆ ความสงบสุขก็จะมีขึ้นกับผู้ปฎิบัติ จะได้รับความสุขกายสุขใจ หาทางดับทุกข์ที่เกิดกับใจได้อย่างไม่ยาก

 

 

เวลา - สถานที่

การเจริญสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐานสามารถทำได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆ จะยืนเดินนั่งนอนหรือทำการงานอย่างใดก็ตาม สำหรับสถานที่ปฏิบัตินั้นก็ไม่จำกัดจะเป็นสถานที่ใดๆก็สามารถปฏิบัติสมาธิกรรมฐานได้ แต่หากเป็นสถานที่สงบเงียบปราศจากการรบกวนจากสิ่งใดๆแล้ว จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้รวดเร็วขึ้น

 

 

การเตรียมตัวเตรียมใจ

- จัดภารกิจหน้าที่การงานให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อตัดความวิตกกังวล

- เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มควรจะหลวมสบายๆไม่คับหรือรัดแน่นจนอึดอัดเวลานั่ง

- สวดมนต์ตามแต่เราจะสวดได้มากน้อย ถ้าสวดไม่ได้ให้ทำสมาธิภาวนาเลย

 

 

การนั่ง สมาธิ

- นั่งขัดสมาธิโดยนั่งขาขวาทับขาซ้าย ถ้าเป็นหญิงจะพับเพียบก็ได้ตามแต่จะถนัด หากไม่สามารถนั่งขัดสมาธิจะนั่งเก้าอี้แทนก็ได้

- เอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันหรือวางฝ่าทับฝ่ามือเฉยๆก็ตามถนัด

- ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาเบาๆ (หลับเปลือกตานอกลืมตาใน)

 

 

คำกล่าวก่อนการนั่งสมาธิ

 

อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ภะคะวะโต ปะริจจะชามิ ฯ

ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ

 

 

คำอธิษฐาน ออกจากสมาธิ

ด้วยมหากุศล, ที่ข้าพเจ้าได้เจริญพระกรรมฐานมานี้, ขอจงเป็นพะละวะปัจจัย, เป็นอุปนิสัยตามส่ง, ให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญาญาณ, ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า, ตลอดชาติอย่างยิ่ง, จะถึงความพ้นทุกข์, ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน, ในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้นเทอญ.

 

 

เริ่มต้นทำสมาธิ

- ปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจ ทำสติจับความรู้สึกอยู่ที่กายอาการสามสิบสอง ทำความรู้สึกนึกคิดเห็นตัวเราว่าขณะนี้นั่งอยู่อย่างไร

- เรานั่งขาขวาทับขาซ้าย ก็ทำความรู้ว่าเรานั่งขาขวาทับขาซ้าย

- เรานั่งหลังมือขวาทับฝ่ามือซ้าย ก็รู้ว่าเรานั่งหลังมือขวาทับฝ่ามือซ้าย

- เรานั่งตัวตรง ก็รู้ว่าเรานั่งตัวตรง เรานั่งหลับตาก็รู้ว่าเรานั่งหลับตา

- นึกรู้นึกเห็นตัวเราอยู่ตลอดเวลา

- น้อมนึกเห็นใบหน้าของเราว่ามีลักษณะอย่างไร นึกเห็นตั้งแต่ศีรษะตลอดลงมาปลายเท้า นึกเห็นรอบตัวเอง แล้วมาพิจารณาอยู่ที่ใบหน้านึกเห็นคิ้วเห็นตาเห็นหูทั้งสองข้าง นึกเห็นปากเห็นคาง นึกเห็นปลายจมูก นึกเห็นรู้ลมหายใจเข้า-ออก

- หายใจเข้าก็นึกรู้ว่าเราหายใจเข้า หายใจออกก็นึกรู้ว่าเราหายใจออก

- หายใจเข้าหรือออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือออกยาว

- หายใจเข้าหรือออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือออกสั้น

- ทำความรู้สึกเท่าทันลมหายใจเข้า-ออก

- ทุกลมหายใจเข้า-ออกทำความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูก นึกเห็นใบหน้าเรา นึกเห็นอยู่ที่ปลายจมูกทุกขณะลมหายใจเข้า-ออก กำหนดความรู้สึกอยู่ที่สองช่องจมูก หายใจเข้านึกว่า "พุท" หายใจออกนึกว่า "โธ" จนรู้อยู่แต่ "พุท-โธ" ทุกลมหายใจเข้า-ออก นึกเห็นแต่ปลายจมูกสว่างเสมอไป

- ระยะแรกนั้นการปฏิบัติพึงกำหนดลมหายใจเข้า-ออกยาวๆเพราะสติยังอ่อนอยู่

- ขณะที่นั่งอยู่นั้นกายสงบก็ทำความรู้ว่า "กายสงบ" ใจสงบก็ทำความรู้ว่า "ใจสงบ" สงบอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ทำความรู้ตลอดเวลาสุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดก็รู้

- ทำความรู้ทั้งกายใจอยู่อย่างนี้บางครั้งทุกข์กายแต่สุขใจก็มี

- คิดดีก็รู้รู้แล้วเฉย คิดชั่วก็รู้รู้แล้วเฉย อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ทำความเฉยให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำเฉยๆให้มากเท่าไรยิ่งดีจิตจะได้ตั้งมั่นได้เร็ว

- อยู่นานๆเข้าจิตก็เกิดสมาธิแนบแน่นจนกายเบาจิตเบา หากพลั้งเผลอไปก็ดึงสติกลับมาตั้งไว้จุดเดิม ปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นนิสัย ลมหายใจก็จะละเอียดประณีต กายก็เบาใจก็สบาย

- ในช่วงนี้หากคำภาวนา "พุท-โธ" ได้ละไปแล้วก็ให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออกเพียงอย่างเดียว (คำ "พุท-โธ" จะหยุดรำลึกไปเองโดยธรรมชาติอย่าหวนคำรำลึกหรือทวนความรู้สึกใดๆขึ้นอีก)

- เมื่อกระแสกลมกลืนกันดีแล้วจิตจะนิ่งเป็นอิสระเป็นสุขและเกิดปัญญารู้เองเห็นเอง สัมผัสได้ด้วยจิตเอง

 

 

หมายเหตุ

การปฏิบัตินั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังจนเกินไปหรืออ่อนเกินไป ควรทำใจให้สบายๆ ปฏิบัติสม่ำเสมอจะเวลาเช้าเย็นหรือค่ำสุดแต่ความสะดวกของตนเอง ใช้เวลาฝึกวันแรกเพียง ๑๐ - ๑๕ นาที วันต่อๆไปเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๒๐ - ๓๐ นาที จนถึงวันละ ๑ ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน

ขณะปฏิบัติอย่ามุ่งจิตคิดแต่จะเห็นนิมิตเพราะอาจจะทำให้ตัวของเราสร้างจินตนาการไปเอง และปฏิบัติควรปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งอย่าได้ขาด ครั้งละจะนานเท่าใดก็ได้ขอให้จิตสงบ แต่หากว่าในคราวใดปฏิบัติไปแล้วจิตก็ยังไม่สงบอย่ากังวลอย่าท้อใจ จงปฏิบัติเรื่อยๆทุกวันก็จะสมเจตนาเอง

 

 

วิธีการออกจากสมาธิ

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิให้มาพิจารณากายใจของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมสุดเบื้องล่างคือปลายเท้า จากเบื้องล่างคือปลายเท้าให้ถึงเบื้องบนคือปลายผม พิจารณารู้รอบตัวเองทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยการออกจากสมาธิ ให้จิตของเราพิจารณารูปตัวเองทั้งกายภายนอกภายใน

รู้ทั่วพร้อมแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวา เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย แล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างอกจากนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบบัวตูม

แผ่เมตตาไม่มีประมาณให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบัน พร้อมทั้งตั้งจิตขออโหสิกรรมอย่าได้เบียดเบียนและจองเวรต่อกันเลย และตั้งสัจอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี ที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งๆขึ้นไป

ตั้งอธิษฐานจิตของเราทุกครั้งเมื่อจะออกจากสมาธิ

 

 

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

๑. ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้นเพราะมีจิตใจสงบ

๒. ทำกิจการงานสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น

๓. สามารถทำงานได้มากขึ้นและได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

๔. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหายไปได้

๕. ทำให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็นมีความสุขใจได้มากผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเบิกบาน

๖. ทำให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

๗. สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างใจเย็น รวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยากวุ่นวายในชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้อง

๘. สามารถกำจัดนิวรณ์ที่รบกวนจิตใจลงได้หรือทำให้เบาบางลง

๙. ถ้าทำได้ถึงขั้นสูงก็จะได้รับความสุขอันเลิศยิ่งและสามารถได้อำนาจจิตพิเศษ เช่นรู้ใจคนอื่นเป็นต้น

๑๐. ทำให้เป็นพื้นฐานโดยตรงในการเจริญวิปัสสนา

 

 

 

 

เนื้อหา

 

บทความ - คติธรรม

 

บทสวดมนต์

 

การนั่งสมาธิ

 

มงคลประจำวันเกิด

 


 

the eNd poor Up Date

ด้วยสำนึก ในความเป็น พุทธศาสนิกชน และพุทธมามกะ จึงคิดจัดทำ ธรรมะ ในหลายมิติ ที่ชาวพุทธพึงรู้พึงปฏิบัติ เราไม่คิดว่า เรานับถือศาสนาในนาม คือ นับถือศาสนาเพียงในบัตรประชาชน เรานับถือด้วยใจและกาย คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ตามหลักศีลธรรม..

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี